არგუმენტი და ფაქტი

http://gazeta.aif.ru/online/tbilisi/444/15_01